Ratifikationsdokument 1996

Statutter for Nordisk forbund for statskundskab

1

Nordisk Forbund for Statskundskab (Nordic Political Science Association) is an association of the following national associations

Other inter-Nordic state scientific organizations may be admitted as associate members. Admission as an associate member requires acceptance of all other members.

The following text is in the Danish Language:

Dansk Selskab for Statskundskab, Félag stjórnmálafrædinga - Icelandic Political Science Association, Norsk Statsvitenskapelig Forening, Statsvetenskapliga Förbundet, Valtiotieteellinen Yhdistys ry - Statsvetenskapliga Föreningen rf.

Andre internordiske statsvidenskabelige organisationer kan optages som associerede medlemmer. Optagelse som associeret medlem kræver enstemmigi styret.

2

Forbundets formål er at fremme statsvidenskab som disciplin i de nordiske lande, og at fremme fagligt samarbejde mellem statsvidenskabelige fagmiljøer i Norden. For at varetage sit formål skal forbundet:

a) forestå udgivelse af fælles publikationer, herunder Scandinavian Political Studies;

b) organisere fælles nordiske konferencer, arbejdsmøder m.v.;

c) fremme etablering af fælles projektgrupper, og herved specielt fremme komparativ forskning om nordisk politik;

d) koordinere nordisk samarbejde indenfor internationale faglige organisationer, herunder specielt International Political Science Association (IPSA) og European Consortium for Political Research (ECPR).

3

Forbundets styre består af:

a) to medlemmer valgt af hver af foreningerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige,
b) en repræsentant for den islandske forening.

Styremedlemmerne vælges for den periode foreningerne selv bestemmer, dog minimum et år.

Associerede medlemmer indgår i styret med observatørsstatus.

4

Styret vælger blandt sine medlemmer en formand (ordførende), og vælger dertil en sekretær.

Formanden vælges for en periode på tre år, og kan ikke genvælges for den efterfølgende periode. Valget sker på styrets møde i tilknytning til de nordiske statskundskabskongresser.

Sekretæren vælges for samme periode som formanden.

Styret kan oprette særskilte udvalg, og vælge medlemmerne af sådanne eventuelle udvalg.

5

Styret vælger en redaktør(er) for Scandinavian Political Studies. Valget sker for en periode på tre år.

Med mindre styret beslutter andet, udgør forbundets styre The Editorial Board for Scandinavian Political Studies. Styret udnævner medlemmer af tidsskriftets Advisory Committee efter forslag fra redaktøren(e).

6

Styret er ansvarlig for forbundets finanser. Regnskaberne revideres af revisor(ne) i den nationale forening som har formandskabet. Revideret regnskab fremlægges for styret og de nationale foreninger ved udløbet af hver treårsperiode.

7

Disse statutter træder i kraft fra den dato de er ratificeret af alle de fem nationale foreningers styrer.

Ændringer i statutterne kan vedtages af forbundets styre med tilslutning fra mindst 7 af styrets medlemmer. Ændringer(ne) træder i kraft med mindre én eller flere af de nationale foreninger afgiver skriftlig indsigelse inden tre måneder efter at foreningerne skriftligt er gjort bekendt med styrets vedtagelse. Forslag til ændringer skal gøres kendt for de nationale foreninger mindst en måned før det styremøde hvor forslaget skal op til styrebehandling.

8

Forbundet kan opløses dersom styret med tilslutning fra mindst 7 medlemmer går ind for dette, og samtlige nationale foreninger derefter skriftligt godkender styrets vedtagelse.

Ved en eventuel opløsning beslutter styret hvordan forbundets midler skal anvendes.

Ratificeret

Dansk Selskab for Statskundskab
Félag stjórnmálafrædinga - Icelandic Political Science Association
Norsk Statsvitenskapelig Forening
Work on female body language signs to better understand unspoken signals
Statsvetenskapliga Förbundet
Lokaltv Vanda law of attraction - Problems solved by promoting personal development
Valtiotieteellinen Yhdistys ry - Statsvetenskapliga Föreningen rf.